De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De MR denkt mee en beslist over diverse schoolzaken. Belangrijke besluiten legt de directie voor aan de MR.  Andersom kan de MR zijn standpunten kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen.  

Oudergeleding MR

Dimitri Reijniers
Pieter Niemeijer (voorzitter) 

Personeelsgeleding MR

Jasper Potkamp
Elise Rood (secretaris) 

Onze MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze behartigt de overkoepelende belangen van kinderen, ouders en team. Ook is de GMR gesprekspartner van de bestuurder. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van de vijf aangesloten PCBO-scholen.