Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Zo kunnen kinderen zich zo goed mogelijk voorbereiden op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. De Wet passend onderwijs stelt scholen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor ieder kind: op de eigen school of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. 

CBS Ten Holtens Erve biedt passend onderwijs met zo goed mogelijk onderwijs op maat. Altijd gaan we op zoek naar wat een kind nodig heeft. Dat betekent dat de zorgleerlingen goede begeleiding krijgen. Dat betekent ook dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Wanneer deze grenzen zijn bereikt kijken we naar andere, speciale onderwijsvoorzieningen.

Anders gezegd: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.