• Boven Donkergroen
  • Boven Zeegroen
  • Boven Lichtgroen
  • Boven Groen
  • Lijn Onder Groen

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De MR denkt mee en beslist over diverse schoolzaken. Belangrijke besluiten legt de directie voor aan de MR.  Andersom kan de MR zijn standpunten kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen.

Onze MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze behartigt de overkoepelende belangen van kinderen, ouders en team. Ook is de GMR gesprekspartner van de bestuurder. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van de vijf aangesloten PCBO-scholen.

Oudergeleding MR
Dimitri Reijniers
Pieter Niemeijer

Personeelsgeleding MR
Sharon Buitenkamp (voorzitter)
Elise Rood (secretaris)

  • Boven Lichtgroen
  • Boven Donkergroen
  • Boven Groen